ประวัติผู้ดูแลเว็บไซต์มหาหมอดูดอทคอม (Webmaster) - ประวัติมหาแซม
| ภาพในอดีต | ภาพในปัจจุบัน | กิ

| หน้าหลักประวัติผู้ดูแลเว็บไซต์ | ภาพในอดีต | ภาพในปัจจุบัน | รายละเอียด ประวัติและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ | กิจกรรมมหาแซม | แสดงความคิดเห็น | สมุดเยี่ยม |


ออกสื่อ | เว็บหาหวย ออกสื่อ > | ทัวร์ นรก-สวรรค์ บนโลกไซเบอร์ | ออก ieshow ช่อง 5 | เว็บหาหวยรวยเป็นล้าน | ดูดวงครบสูตร ppc | วิเคราะห์ฟุตบอลโลก 2006 | และอื่นๆ อีก (หาต้นฉบับไม่เจอ)


รูปพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดที่ลูกเคารพบูชา
(คุณพ่อทองศรี คุณแม่สำเภา   สิงห์บรบือ)
 

ประวัติเล็กๆ ของปุถุชน คนบ้านนอก (มหาแซม)
        เกิดจากท้องไร่ท้องนา บ้านนอก อยู่กลางป่าที่กันดาร ไม่เคยใฝ่ฝันอยากดีอยากเด่นหรืออยากเป็นอะไร ที่เกินตัว เคยเป็นเด็กเลี้ยงควาย เคยทำไร่ไถนา ปลูกมัน ปลูกอ้อย ทำงานตากแดดทั้งวัน จิตใจใฝ่ไปทางธรรม อ่อนโยน ใจดีมีเมตตา ทำอะไรทำจริง ชอบศึกษาธรรมะ ต่อมาบวชเป็นสามเณร แล้วออกเดินธุดงค์ ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์

        จากนั้นพระอาจารย์ก็ส่งไปศึกษาฝ่ายปริยัติ คือเรียนนักธรรมและภาษาบาลี จนสอบได้
นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 3 ประโยค แล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ฉายาว่า "สุขเมธี" (ตั้งเอง) อุปสมบทที่วัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (บ้านเกิด)

        ระหว่างที่เรียนพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลีก็ออกปฏิบัติ (ตามป่าเขา) ตามโอกาสและเวลาจะอำนวย  จนเข้าใจหลักการปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนา (จากการปฏิบัติจริง).....ต่อมาสอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค (สนามสอบวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร)
จบพุทธศาสตรบัณฑิต (มจร) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

      ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สัตว์โลกทุกตัวตนล้วนเกิดมาแต่กรรม กรรมชักหรือบันดาลนำให้เป็นไป (กมฺมุนา วตฺตตี โลโก) ความสุขที่แท้จริงคือความสงบ (ใจ)........


 


ภาพในปี 2540 อยู่วัดลำดวน อ.เมือง จ.หนองคาย
(พระมหาสุขี สุขเมธี)


ภาพในปี 2538 ถ่ายคู่กับพระมหาธรรมวาทะ เพื่อนสหธรรมิกภาพถ่ายเก่าๆ ถ่ายกับแม่และน้องๆ อายุประมาณ 5-7 ปี (พ.ศ. 2521)
ผมใส่เสื้อสีแดงครับ
 

ประวัติการศึกษาและลำดับชีวิตเล็กๆ
        - ปี พ.ศ. 2516-2522 (อายุ 1-6 ปี) เกิดเป็นเด็กบ้านป่า (ป่าจิก ป่าแดง ป่ากุง) อายุช่วงนี้เป็นเด็กที่ไม่รู้จักอะไรเลย เล่นฝุ่นตัวมอมแมม ไม่รู้จักเิงิน มีครั้งหนึ่ง หลวงอามาที่บ้าน (บ้านอยู่ที่นากลางป่า) เอาเงินเหรียญหนึ่ง 1 บาท ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจึงเอาไปหมกขี้เถ้า (นึกมันเป็นของกินได้ เช่น หัวเผือก หัวมัน...)
        - ปี พ.ศ. 2523-2528 (อายุ 7-12 ปี) เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (จบ ป.6 พ.ศ. 2529) ที่โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
        - ปี พ.ศ. 2529-2533 (อายุ 13-17 ปี) เป็นเด็กเลี้ยงควาย ทำไร่ ทำนา หลังจบ ป.6 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อมัธยมเพราะครอบครัวยากจนไม่มีเงินส่งเรียน จึงช่วยพ่อแม่ทำไร่ ทำนา ช่วงนี้ได้ศึกษาธรรมะ (อ่านหนังสือ ท่องบทสวด) จนจิตใจฝ่ายไปทางธรรม เพราะพ่อชอบเข้าวัดและมีหนังสือธรรมะหลายเล่ม จึงได้ศึกษาธรรมะ และฝึกท่องบทสวด จนสามารถท่องบทสวดในมนต์พิธีได้ทั้งหมด
        - ปี พ.ศ. 2534-2535 (อายุ 18-19) บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 18 ปี จึงตัดสินใจสละเพศคฤหัสถ์ โดยก่อนที่จะบวชนั้นได้ทำงาน (ทำไร่ของตัวเอง) เป็นครั้งสุดท้าย ขายมันสำปะหลังตอนนั้นได้ 1,200 บาท ไปซื้อชุดบริขาร (ผ้าจีวร สบง ฯลฯ บริขารของสามเณร) ด้วยตนเอง 
        - ปี พ.ศ. 2534-2535  เรียนปริยัติแผนกธรรมและบาลี จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี และชั้นโทตามลำดับ 
        - ปี พ.ศ. 2536  อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ฉายาว่า สุขเมธี แปลว่า ผู้มีปัญญาอันนำมาซึ่งความสุข ใน พ.ศ. 2536 นี้ สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 เรียนวัดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบวัดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในพรรษาแรกที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ท่องภิกขุพระปาฏิโมกข์ได้และสามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้
        - ปี พ.ศ. 2537  สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค   เรียนที่สำนักเรียนวัดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบวัดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
        - ปี พ.ศ. 2538-2539  2 ปีนี้พักการเรียนบาลีประโยค 4 ไว้ เนื่องจากต้องรับหน้าที่เป็นครูสอนบาลีสำนักเรียนวัดสุวรรณุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
        - ปี พ.ศ. 2540  สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 4 ประโยค  เรียนด้วยตนเองที่สำนักเรียนวัดสุวรรณุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี สนามสอบวัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี
        - ปี พ.ศ. 2541  สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 5 ประโยค  เรียนด้วยตนเองที่สำนักเรียนวัดลำดวน จ.หนองคาย สนามสอบวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤกษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
        - ปี พ.ศ. 2542  สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 6 ประโยค  เรียนด้วยตนเองที่สำนักเรียนวัดลำดวน จ.หนองคาย สนามสอบวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
        - ปี พ.ศ. 2543  สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 7 ประโยค  เรียนด้วยตนเองที่สำนักเรียนวัดลำดวน จ.หนองคาย สนามสอบวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
        - ปี พ.ศ. 2544  จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
        - ปี พ.ศ. 2546  ลาสิกขาจากเพศบรรพชิต เป็นเพศคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
        - ปี พ.ศ. 2540-2550  เป็นอาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดหนองคาย
        - ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
ลาออกจากการสอนคอมพิวเตอร์มาเป็นคนสวน ทำไร่ ทำสวน ทำการเกษตรเล็กๆ น้อยๆ อยู่แบบพอเพียง อยู่แบบสันโดษ เรียบง่าย อิสรเสรี ทำงานแบบสบายๆ ไม่มีใครให้คุณและให้โทษ ไม่มีวันราชการ ไม่มีวันเสาร์ อาทิตย์   คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรม
 

เป้าหมายชีวิตมหาแซม
 
 0-29 ปี  เกิด-เล่น-เรียน-ทำงาน
   30-40 ปี ทำงานหนัก  พอ 41 ปีหมดหนี้ทุกอย่างและไม่สร้างหนี้ขึ้นมาอีก
   41-50 ปี ทำงานเบา เก็บเงินไว้ตอนไม่มีกำลัง
   51-ตาย เสวยสุข ให้รางวัลชีวิตตัวเอง เตรียมตัวตาย

คติสอนตัวเองอยู่เสมอ
"อย่าประมาทหลงมัวเมากับชีวิตฆราส"

ภาพตอนเป็นวัยรุ่น (บ้านนอก) อายุ 16 ปี ในปี พ.ศ. 2532
ต่อมาปี 2534 บวชเป็นสามเณร
และเมื่ออายุครบ 20 ปี ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อเลย
ภาพตอนเป็นพระภิกษุ พระมหาสุขี สุขเมธี
น.ธ.เอก (นักธรรมชั้นเอก) ป.ธ.๗ (เปรียญธรรม ๗ ประโยค)
พธ.บ.(พุทธศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยม
ถ่ายกับนักเรียน ม.6/1 ตอนเป็นพระอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดศรีษะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
     

| คลิกที่นี่เพื่อดูภาพสมัยเป็นพระภิกษุ | คลิกที่นี่เพื่อภาพตอนเป็นฆราวาส (ปัจจุบัน) | กิจกรรมส่วนตัว |

 

 


นายสุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม)
เว็บมาสเตอร์ มหาหมอดูดอทคอม


ภาพถ่ายเมื่อปี 2546 กับเพื่อนครูโรงเรียนบาลีสาธิตฯ


ภาพปี 2550 หลังลาออกจากครูมาอยู่ทำสวน ทำไร่ อยู่ป่า
ดำเนินชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการ สมณะ สันโดษ เรียบง่าย

อดีต ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2550
     เป็นอาจารย์สอนประจำวิชาคอมพิวเตอร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     1167 ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร 042-411777

ปัจจุบัน
     ลาออกจากการสอนคอมพิวเตอร์มาเป็นคนสวน ทำไร่ ทำสวน ทำการเกษตรเล็กๆ น้อยๆ อยู่แบบพอเพียง อยู่แบบสันโดษ เรียบง่าย  คลิกที่นี่เพื่อดูรูป

ความถนัด
      ภาษามคธ (บาลี), พระไตรปิฎก, เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ทำเว็บไซต์, วิชาโหราศาสตร์ไทย (หมอดู)

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้
      ที่ถนัดมาก    HTML, ASP, ASP.NET, VB, VB.NET  
      พอใช้ได้แต่ไม่เก่ง    C, Pascal (รุ่นคลาสสิค)
      กำลังศึกษาอย่างจริงจัง    Java, Object C (for Dev. Android  iOS)


 ผลงานที่ภูมิใจ
     www.mahamodo.com , เว็บ มจร. หนองคาย  โปรแกรมมหาหมอดู PC, มหาหมอดู Pocket PC , มหาผูกดวง , มหาตั้งชื่อ
 
พุทธประวัติ , ท่องนรกสวรรค์ , SeeFile , ThaiKey

 คติประจำใจ
     ขอเพียงมีความขยัน ความฝันก็เป็นจริงได้
     อตฺตโน โจทยตฺตานํ   จงเตือนตนด้วยตนเอง

 ติดต่อ/ที่อยู่/ที่ทำการเว็บไซต์
 แผนที่การเดินทางมาที่ทำการเว็บไซต์
   - คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ ที่ตั้ง/ที่ทำการเว็บไซต์มหาหมอดูดอทคอม/ที่ทำงาน (office)
   - คลิกที่นี่เพื่อดูตำแหน่งหรือจุดพิกัดจากแผนที่ดาวเทียม Google Map พิกัดปัจจุบันคือ 17.192563, 104.519540


 ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/หรือธนาณัติ
   สุขี สิงห์บรบือ
   ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 
 ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผมด้วยตนเอง  
   ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

   โทร :
08-9940-5715, 08-6234-4415, 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)   
   FAX 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)
   TOT Net Call 0600079346
  
อีเมล์ :   computersam@hotmail.com 
                mahamodo1@yahoo.com
     เว็บไซต์ : www.mahamodo.com


 

 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูกิจกรรมอื่นๆ มากมาย


ปี 2540-2550 เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดหนองคาย


ถ่ายกับคณะครู ปี 2546
ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร (ไปอบรม-สัมมนา)ถ่ายที่ห้องคอมพิวเตอร์ ปี 2548
ตอนย้ายห้องคอมพิวเตอร์ไปอาคารหลังใหม่

     
     


ทำการเกษตรเล็กๆ น้อยๆ ปลูกพืชผัก เช่น กล้วย ตะไคร้ ฯลฯ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]


เพาะเห็ดฟางกินและขายครับ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]


ประดิษฐ์รถไฟฟ้า 3 ล้อไม่ง้อน้ำมันไว้ใช้เองครับ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]

     
     

ประดิษฐ์รถไฟฟ้า 4 ล้อไม่ง้อน้ำมันอีกคันไว้ใช้เองครับ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]

ทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง พลังงานธรรมชาติไม่มีวันหมด
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]

ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้กินเองครับ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]
     
     

ถั่วปลอดสารพิษปลอดภัย ปลูกเอง เก็บเอง กินเองครับ

ย้ายจาก จ.หนองคาย มาอยู่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม เป็นชาวนาครับ

ไปอยู่ที่ไหนก็กินข้าว ฉะนั้นต้องทำนาปลูกข้าวไม่กินเองไม่ต้องซื้อ
     
     

กำลังดำนาครับ ใช้เวลา 3 เดือนข้าวจึงจะออกรวงแก่และเก็บเกี่ยวได้

พอดำนาเสร็จไม่นาน ข้าวก็เขียวเต็มทุ่งนา รอเก็บเกี่ยว

นี่เป็นผลจากความเหน็ดเหนื่อยครับ พอได้เกี่ยวข้าวก็หายเหนื่อย
     
     

เหนื่อยกาย พักก็หายเหนื่อยได้ ความสุขอยู่ที่ใจ
ได้อยู่ในที่ที่ชอบ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ

ความสุขพื้นฐานที่สุดคือความสุขของครอบครัว
ในบ้านมีความสุข นอกบ้านก็มีความสุข ชีวิตมีความสุขทุกวัน

ความสุขอยู่ที่ความพอใจ พอเพียง พอมี พอกิน และรู้จักพอ
นี่เป็นครอบครัวเล็กๆ แต่มีความสุขใหญ่ ของผม
     
     

บางปีนาโดนน้ำท่วมข้าวจดมิด กว่าน้ำจะลดข้าวก็เน่าเสียหาย

จะทุกข์จะลำบากแค่ไหน ยังไงครอบครัวผมก็มีความสุขเท่าเดิม

ชีวิตนี้สั้นนัก อย่าแบกรับความทุกข์ไว้ ให้มีความสุขทุกวันจะดีกว่า
     
     
     
     
 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ของมหาแซม


ภาพที่ลงในหนังสือ "มองทะลุดวงไทย กับ 5 หมอดูชื่อดัง" และออก ท.ท.บ. ช่อง 5ออกสื่อ | เว็บหาหวย ออกสื่อ > | ทัวร์ นรก-สวรรค์ บนโลกไซเบอร์ | ออก ieshow ช่อง 5 | เว็บหาหวยรวยเป็นล้าน | ดูดวงครบสูตร ppc | วิเคราะห์ฟุตบอลโลก 2006 | และอื่นๆ อีก (หาต้นฉบับไม่เจอ)


บริการ ส่วนตัวกับอาจารย์ -> | รวมบริการ | เบอร์เลขมงคล | ขอตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล-เปลี่ยนนามสกุล | รับนามสกุล | ขอฤกษ์มงคล | รับฤกษ์ | ขอตั้งชื่อบริษัท | รับชื่อบริษัท | ดูดวงฟรี |
| คุยกับผี | ทุกเรื่อง | ระบาย | หาเพื่อน | เพื่อน MSN | ธรรมะ | ซื้อขาย | โฆษณาฟรี | ดูดวงฟรีหวย | ติชม | ห้องคุยสดเรื่องหวย  | ดูดวงอ.ชัยเดช | กิจกรรม |
| Visual Basic | Delphi | .NET | .NET Compact Framework | ASP | PHP | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | มหาหมอดูตัวใหม่ | มหาหมอดู Android | รวมแบบทดสอบ | รวมลิ้งค์นานาสาระ | อศุภะน่ากลัว |
| Home |  วิธีสั่งซื้อ | สั่งซื้อมหาหมอดู | สั่งซื้อมหาหมอดู Android | ติดตามการส่งของ | Support | สมาชิก | สมัครสมาชิก | ขอรหัสฉุกเฉิน | เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้น | ขอชื่อใหม่ | แจ้งโอน | ตั้งชื่อแล้ว | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล | รับนามสกุล |
| ผูกดวง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ลายมือ | วิเคราะห์ชื่อ | วิเคราะห์นามสกุล | หาชื่อมงคล | เลขศาสตร์ | เลขนามสกุลที่เหมาะ | ชื่อบริษัท | โอเรกุรัม | ทำนายฝัน | กราฟชีวิต | ยิปซี |  เนื้อคู่ | ดูเบอร์โทร | ดาวน์โหลดฟรี |
| คาถาอาคม | ฤกษ์2เดือน | ดวงตลอดปี |  ปฏิทินจัน-สุริย | ปฏิทิน 500 ปี | เล่นเกมออนไลน์ |
| ประกาศด่วน!! |  ร้องเรียนที่ล่าช้า | ได้รับของแล้ว | SupportPC | SupportPPC ติดต่อเรา | ลงโฆษณา | Download | มจร.นค. | บัญชีโอนเงิน | กิจกรรมมหาแซม | อัลบั้มรูปกิจกรรม | About |


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งนามสกุลใหม่ ตั้งชื่อบริษัท ชื่อกิจการ ชื่อสินค้า ตั้งชื่อร้านค้า กับมหาแซม เสริมดวงชะตา เปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น คลิกที่นี่      ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เพื่อเสริมดวงชะตาด้าน การงาน การเงิน ความรัก ...คลิกที่นี่ครับ


เว็บมาสเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์/ภารโรงเว็บ :  สุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม)
ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ ที่ตั้ง/ที่ทำการเว็บไซต์
ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :
 ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9405715 (โทรมาเวลาทำการ 09.00-16.00 เท่านั้น ตอนกลางคืนเป็นเวลาพักไม่รับโทรศัพท์ครับ เพราะกลางวันทำงานเต็มที่ทั้งวันแล้ว)    
ส่ง
sms :
086-2344415 (ส่ง sms เบอร์นี้ตลอด 24 ช.ม.)   หรือ FAX : 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)   
E-mail :  computersam@hotmail.com
www.mahamodo.com

ประวัติผู้ดูแลเว็บ


สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 www.mahamodo.com ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
ออกแบบ/ควบคุมดูแล/
บริหารัดการ เว็บไซต์ทั้งหมด โดย  มหาแซม
ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์จากโปรแกรมมหาหมอดู
โดย มหาแซม
สนใจสนลงโฆษณาคลิกที่นี่


ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์  08-9940-5715 ส่ง sms 08-6234-4415, ส่ง FAX 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)
(กรุณาอย่าโทรศัพท์มาตอนกลางคืนนะครับผม หากต้องการติดต่อตอนกลางคืนรบกวนส่ง sms มาที่ 086-2344415 แทนการโทรศัพท์นะครับ)
ต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ไม่สะดวกคุยโทรศัพท์นาน งานเยอะจริงๆ ครับ 

ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) เลขที่ 172 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :
 ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
E-mail :  computersam@hotmail.com 
©Copyright  2002-2005 www.mahamodo.com   All rights reserved.

  ::::