อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม
 
 
 

ดูกิจกรรมทั้งหมดของมหาแซม | ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด | ดูโครงงานการเพาะเห็ดของนักเรียน


โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


เรื่อง    การเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด)
 จัดทำโดย

เด็กชายฤทธิชัย   จันทะคุณ

เด็กหญิงศิริรัตน์   วงค์ตา

เด็กหญิงรัชนีกร   คำวัน


ช่วงชั้นที่  2   โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1


ครูที่ปรึกษา

นายดนตรี   เชื้อสาทุม            นางชุติมา   สุวรรณบำรุง

 


1.ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

       แต่ก่อนพื้นที่ป่าในบนปลาปากน้อยมีมาก ป่าก็มีความอุดสมบูรณ์  ของป่าต่าง ๆ  เช่น เห็ดบด  เห็ดขอนขาว  เห็ดละโงก  เห็ดดินต่าง ๆ ผักหวาน  ไข่มดแดง แมงแครง ก็มีจำนวนพอเพียงกับชาวบ้าน   ต่อมาเมื่อประชากรเริ่มมีมากขึ้น  ชาวบ้านก็ทำการแผ้วถางป่าและบุกรุกป่ามากขึ้นทำให้พื้นที่ป่าลดลง จำนวนของป่าหรืออาหารตามธรรมชาติก็ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว  ไม่เพียงพอต่อความต้องการและเริ่มหายากขึ้นเรื่อย ๆ 
      
      
อนึ่งไม้ที่ถูกแผ้วถางออกนี้  มักจะถูกเผาทิ้งเป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ก็นำไปทำเป็นเสารั้วซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำไม้ดังกล่าว มาทำการทดลองเพาะเห็ด โดยได้นำไปปรึกษาคณะครูโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ซึ่งคณะครูเห็นชอบให้นักเรียนทำการศึกษาเป็นโครงงานอย่างลุ่มลึก  โดยศึกษาในลักษณะเป็นการทดลอง  เห็ดที่จะนำมาทดลองนั้นครูดนตรี  เชื้อสาทุม ได้แนะนำให้ปลูกเห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด)  เนื่องจากในชุมชนใกล้เคียงมีเชื้อเห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด)ไว้บริการ และเห็ดทั้ง  2  ชนิดนี้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดมาก   

2.  วัตถุประสงค์
     
      1
เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมในอนาคตได้  
      2.  เพื่อนำเห็ดที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม 

3.  วิธีการศึกษา
       1.   ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดในเรื่อง  วัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอนการดำเนินงาน
จากหนังสืออื่น ๆที่เกี่ยวข้องและจากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
       2.  ดำเนินการเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด) ตามขั้นตอนที่ศึกษา
       3.  สังเกตและจดบันทึกข้อมูล 
       4.  นำข้อมูลที่ได้มาเขียนเค้าโครงของโครงงาน
      
5.  เรียบเรียงข้อมูล
       6.  เขียนรายงาน
       7.  เตรียมนำเสนอ   
         เห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด)  เป็นเห็ดพื้นเมืองที่มีรสชาติดี  เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในหมู่ของคนไทย  โดยเฉพาะทางภาคอิสานและภาคเหนือ  เห็ดลมมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ  เช่น  เห็ดกระด้าง  เห็ดบด  เห็ดขอนดำ  ตามธรรมชาติเห็ดลม(เห็ดบด)  และเห็ดขอนขาวจะออกดอกตามขอนไม้ในป่าในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน  แต่ในปัจจุบันป่าไม้ถูกแผ้วถางเพื่อนำไปเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นในช่วงฤดูแล้งยังเกิดไฟป่าเผาทำลายขอนไม้แห้งในป่าจนเกือบหมด  ทำให้เห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด)  ตามธรรมชาติมีจำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ จนแทบจะหาเก็บมาบริโภคกันไม่ได้อีกแล้ว  
 

1.  ชนิดของไม้ที่ใช้เพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด) 


ไม้มะม่วง

 


ไม้เต็ง  ไม้รัง

2.วัสดุอุปกรณ์
      1. ขอนไม้มะม่วง  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 6 นิ้ว ยาว  1.50  เมตร
      2. เชื้อเห็ด  
      3. ทราย 
      4. ปูนซีเมนต์
      5. คุถัง  
      6. สว่าน
      7. ไม้สำหรับอัดกดเชื้อเห็ด 
 


ปูนซีเมนต์
 


ทราย


ขอนไม้
 

เชื้อเห็ด


สว่าน
 

คุถัง/กาละมัง


 

ไม้สำหรับอัดกดเชื้อเห็ด


3.  วิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ด


          1.  เตรียมท่อนไม้  ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 4 – 6 นิ้ว  ความยาว 1.50 เมตร

 

2. ใช้สว่านไฟฟ้าขนาด  5 -  6  หุน  เจาะขอนไม้ที่เตรียมไว้เป็นรูให้มีความลึกประมาณ  2 – 4  เซนติเมตร  โดยทำเป็นแถวๆ ตามความยาวของไม้  และให้แต่ละแถวให้ห่างกันประมาณ  10 – 15 เซนติเมตร  แต่ละขอนเจาะรูจำนวนเท่ากัน

3.  นำเชื้อเห็ดที่เตรียมไว้( เปิดถุงเชื้อเห็ดแล้วแกะใส่คุถัง และใช้มือบีบขยำเชื้อเห็ดให้แตกจนละเอียด) ยัดลงไปในรูที่เจาะจนเต็มรู แล้วใช้ไม้ขนาดเท่ารูกดและดันเชื้อเห็ดให้แน่นจนเต็มรู
           4.  ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน  1 : 1  คลุกน้ำหมาด ๆ ปิดขอนเห็ดที่ใส่เชื้อเห็ดแล้ว
 


 

5.  นำขอนเห็ดไปเก็บพักไว้ในที่ร่มใต้ต้นไม้เพื่อเป็นการบ่มเชื้อเห็ด  และถ้าอากาศแห้งควรรดน้ำให้ขอนเห็ดประมาณ 10 – 15 วันต่อครั้ง

4.  การบ่มเชื้อ


         เมื่อฝังเชื้อเห็ดเข้าไปในขอนเสร็จแล้ว ให้นำขอนไม้ไปเก็บพักไว้ในที่ร่ม ใต้ต้นไม้ โดยวางขอนไม้ให้เป็นซ้อนกันเป็นสี่ด้าน  และไม่ให้ถูกแสงแดดและลมพัด เพราะจะทำให้ขอนไม้แห้งเร็วเกินไป เชื้อเห็ดจะเจริญขยายเส้นใยไม่ได้เต็มที่ โดยวางเรียงขอนไม้ซ้อนกันขึ้น การบ่มพักเชื้อจะใช้เวลานาน  3 - 4  เดือน หรืออาจนานกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของขอนไม้และชนิดของไม้ถ้าขอนไม้ใหญ่ใช้เวลานานขึ้น โดยเชื้อเห็ดจะอาศัยน้ำเลี้ยงจากเปลือกไม้เป็นอาหาร  ดังนั้นถ้าขอนไม้แห้งเร็วเกินไปควรรดน้ำช่วยบ้าง 10 - 15  วันต่อครั้ง


5.  การเปิดดอกหรือการทำให้เห็ดเกิดดอก


        ถ้าเป็นขอนขนาดเล็ก เมื่อบ่มพักเชื้อครบ  4  เดือน  แต่ถ้าเป็นขอนขนาดใหญ่ต้องรอไปอีกระยะ เมื่อเชื้อเห็ดเจริญได้ที่และเปลือกไม้เริ่มผุจนย่างเข้าถึงฤดูฝน เห็ดก็จะออกดอกขึ้นมาเอง  โดยไม่ต้องรดน้ำ  ปล่อยให้เห็ดเกิดดอกตามธรรมชาติ ซึ่งผลปรากฏว่า เห็ดออกดอกได้ปีละ 3 - 5 ครั้ง และผลผลิตต่อขอนก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมมาก โดยช่วงเวลาที่เห็ดออกดอกได้ดีเป็นช่วงเวลากลางคืน ถึงเช้ามืด  
 


 
 


1.
วิธีการดำเนินงาน
     
     
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
       2. ศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการเพาะเห็ดจากครูที่ปรึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดของโรงเรียน
       3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเห็ด
       4. ดำเนินการเพาะเห็ดตามขั้นตอนที่ศึกษา
       5. จดบันทึกข้อมูลจากการทดลองตั้งแต่เริ่มเพาะเห็ดจนถึงการเก็บผลผลิต
       6. รวบรวมข้อมูลจากการจดบันทึกไปนำเสนอให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ
       7. พิมพ์รายงานสรุปผลการทดลอง/ผลการดำเนินงาน
 
2. แผนการปฏิบัติงาน
 
 

วัน/เดือน/ปี

แหล่งการเรียนรู้/วิธีการศึกษา

ผลการปฏิบัติงาน

    2  กุมภาพันธ์  50

วางแผนการปฏิบัติงาน

ดำเนินการปฏิบัติตามแผน

5  กุมภาพันธ์  50

ศึกษาวิธีการและขั้นตอน

ในการเพาะเห็ดจากวิทยากร/แหล่งเรียนรู้

-  ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ดจากครูที่ปรึกษาและห้องสมุดโรงเรียน

-  ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดจากชุมชน

6  กุมภาพันธ์  50

เตรียมวัสดุอุปกรณ์

-  จัดหา ขอนไม้   เชื้อเห็ด  ซีเมนต์   ทราย   คุถัง สว่าน 

7  กุมภาพันธ์  50

ดำเนินการเพาะเห็ด

-  ดำเนินการเพาะเห็ดตามขั้นตอนที่ศึกษา

7  กุมภาพันธ์  50

- 1  มิถุนายน  50

จดบันทึกและรวบรวมข้อมูล

 

-  จดบันทึกข้อมูลตั้งแต่เริ่มเพาะเห็ด  การดูแลรักษา

จนถึงการเก็บผลผลิตแล้วสรุปข้อมูล

กุมภาพันธ์  50

พิมพ์รายงานสรุปผลการทดลอง/ผลการดำเนินงาน

-  จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินงานโดย

1.  เด็กชายฤทธิชัย   จันทะคุณ

2.  เด็กหญิงศิริรัตน์   วงค์ตา

3.  เด็กหญิงรัชนีกร   คำวัน

 

 
   
     อุปกรณ์การศึกษา

           1.  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย  
           2.  ครูที่ปรึกษา  คุณครูดนตรี   เชื้อสาทุม  
           3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
           4.  อุปกรณ์การเขียน  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  แบบบันทึก  กล้องถ่ายรูป

 

            1. ทำให้ทราบว่าไม้ในท้องถิ่นของบ้านปลาปากน้อยที่สามารถนำมาเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด)ได้คือ  ไม้มะม่วง  ไม้เต็ง  ไม้รัง
          2. เห็ดจะออกดอกได้ดีเมื่อนำขอนเห็ดไปวางไว้ใต้ร่มไม้และควรรดน้ำขอนเห็ดในช่วงที่ฝนไม่ตก 10 – 15  วันต่อครั้ง
          3. ฤดูที่เห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด) ออดดอกได้ดีและมีผลผลิตสูงคือช่วงต้นฤดูฝนและช่วงปลายฤดูฝน
          4. เห็ดออกดอกได้ปีละ 3 - 5 ครั้ง 

 

      ข้อเสนอแนะ
           1.  ในการจัดวางเรียงขอนเห็ดให้เป็นชั้น ๆ นั้น ควรนำวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน  เช่น  อิฐบล็อก  หรือท่อนซีเมนต์ มาวางรองขอนเห็ดไว้เพื่อไม่ให้ขอนติดดินและป้องกันไม่ให้ปลวกขึ้นกัดกินเนื้อไม้

เอกสารอ้างอิง


-  ใบความรู้การปลูกเห็ดลม และเห็ดขอนขาว ของขวัญชัย  พันธ์หมุด  คณะพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
-  กระทรวงศึกษาธิการ,หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา  ปีที่5,6,2547  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว: กรุงเทพมหานคร

 

ดูกิจกรรมทั้งหมดของมหาแซม | ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด | ดูโครงงานการเพาะเห็ดของนักเรียน

 

 
 

บริการ ดูดวงผ่าน sms -> | ผูกดวงชะตา | เสี่ยงเซียมซี | ดูเหตุการณ์ช่วงนี้ | ดูดวงจากเบอร์มือถือ | ทายเบอร์มือถือคนรัก | วิเคราะห์ชื่อนามสกุลผ่านมือถือ |
บริการ ส่วนตัวกับอาจารย์ -> | รวมบริการ | เบอร์เลขมงคล | ขอตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล-เปลี่ยนนามสกุล | รับนามสกุล | ขอฤกษ์มงคล | รับฤกษ์ | ขอตั้งชื่อบริษัท | รับชื่อบริษัท | ดูดวงฟรี |
| คุยกับผี | ทุกเรื่อง | ระบาย | หาเพื่อน | เพื่อน MSN | ธรรมะ | ซื้อขาย | โฆษณาฟรี | ดูดวงฟรีหวย | ติชม | ห้องคุยสดเรื่องหวย  | ดูดวงอ.ชัยเดช | กิจกรรม |
| Visual Basic | Delphi | .NET | .NET Compact Framework | ASP | PHP | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | มหาหมอดูตัวใหม่ | มหาหมอดู Android | รวมแบบทดสอบ | รวมลิ้งค์นานาสาระ | อศุภะน่ากลัว |
| Home |  วิธีสั่งซื้อ | สั่งซื้อมหาหมอดู | สั่งซื้อมหาหมอดู Android | ติดตามการส่งของ | Support | สมาชิก | สมัครสมาชิก | ขอรหัสฉุกเฉิน | เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้น | ขอชื่อใหม่ | แจ้งโอน | ตั้งชื่อแล้ว | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล | รับนามสกุล |
| ผูกดวง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ลายมือ | วิเคราะห์ชื่อ | วิเคราะห์นามสกุล | หาชื่อมงคล | เลขศาสตร์ | เลขนามสกุลที่เหมาะ | ชื่อบริษัท | โอเรกุรัม | ทำนายฝัน | กราฟชีวิต | ยิปซี |  เนื้อคู่ | ดูเบอร์โทร | ดาวน์โหลดฟรี |
| คาถาอาคม | ฤกษ์2เดือน | ดวงตลอดปี |  ปฏิทินจัน-สุริย | ปฏิทิน 500 ปี | เล่นเกมออนไลน์ |
| ประกาศด่วน!! |  ร้องเรียนที่ล่าช้า | ได้รับของแล้ว | SupportPC | SupportPPC ติดต่อเรา | ลงโฆษณา | Download | มจร.นค. | บัญชีโอนเงิน | กิจกรรมมหาแซม | อัลบั้มรูปกิจกรรม | About |


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งนามสกุลใหม่ ตั้งชื่อบริษัท ชื่อกิจการ ชื่อสินค้า ตั้งชื่อร้านค้า กับมหาแซม เสริมดวงชะตา เปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น คลิกที่นี่      ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เพื่อเสริมดวงชะตาด้าน การงาน การเงิน ความรัก ...คลิกที่นี่ครับ


เว็บมาสเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์/ภารโรงเว็บ :  สุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม)
ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ ที่ตั้ง/ที่ทำการเว็บไซต์
ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :
 ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9405715 (โทรมาเวลาทำการ 09.00-16.00 เท่านั้น ตอนกลางคืนเป็นเวลาพักไม่รับโทรศัพท์ครับ เพราะกลางวันทำงานเต็มที่ทั้งวันแล้ว)    
ส่ง
sms :
086-2344415 (ส่ง sms เบอร์นี้ตลอด 24 ช.ม.)   หรือ FAX : 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)   
E-mail :  computersam@hotmail.com
www.mahamodo.com

ประวัติผู้ดูแลเว็บ


สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 www.mahamodo.com ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
ออกแบบ/ควบคุมดูแล/
บริหารัดการ เว็บไซต์ทั้งหมด โดย  มหาแซม
ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์จากโปรแกรมมหาหมอดู
โดย มหาแซม
สนใจสนลงโฆษณาคลิกที่นี่


ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์  08-9940-5715 ส่ง sms 08-6234-4415, ส่ง FAX 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)
(กรุณาอย่าโทรศัพท์มาตอนกลางคืนนะครับผม หากต้องการติดต่อตอนกลางคืนรบกวนส่ง sms มาที่ 086-2344415 แทนการโทรศัพท์นะครับ)
ต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ไม่สะดวกคุยโทรศัพท์นาน งานเยอะจริงๆ ครับ 

ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) เลขที่ 172 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :
 ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
E-mail :  computersam@hotmail.com 
©Copyright  2002-2005 www.mahamodo.com   All rights reserved.

  ::::