อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม


(ผมเคยอยู่กับท่านวัดนี้สมัยบวชเป็นสามเณรและเป็นพระภิกษุ)
 


พระมหาจริทธิ์  วชิรเมธี (แสงสุรินทร์)
เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
ประธานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดเขื่อนอุบลรัตน์
ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-446 060, 0
89-841-1144 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานรางวัล
"เสาเสมาธรรมจักร"
เนื่องในสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2546

เกิดวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2512 ผู้ให้กำเนิดชีวิต คุณพ่อชาย-คุณแม่เพชร แสงสุรินทร์ ณ บ้านเลขที่ 44/1 บ้านเสียว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2526 โดยมี พระมหาบุญเที่ยง สุภทฺโท (พระครูสุภัทรปัญญากร) อดีตเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง วัดท่าน้ำพอง เป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2533 ณ พัทธสีมา วัดชัยศรี บ้านเสียว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โดยมี พระมหาถนอม ชินวํโส  ปัจจุบันเป็นพระราชาที่ พระปริยัติวรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดหนองกรุง เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมหาสี ปญฺญาปโชโต ปัจจุบันเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสุธีปริยัตโยดม เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง วัดชัยศรี บ้านเสียว เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระมหาสำรวย จนฺทาโภ อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา วัดชัยศรี บ้านเสียว เป็นพระอนุสาวนาจารย์

- นักธรรมชั้นเอก และ เปรียญธรรม 7 ประโยค จากสำนักศาสนศึกษา วัดชัยศรี บ้านเสียว อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรม
ท่านเป็นพระนักพัฒนาทั้งภายในวัดเขื่อนอุบลรัตน์และภายนอกวัด (พัฒนาสังคม) เป็นผู้นำพระวิทยากรและส่งพระวิทยากรไปทำการฝึกอบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตร "ค่ายสัมมาปฏิบัติ พัฒนาคุณธรรม" ........


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมอื่นๆ