อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม ดูดวงฟรี 24 ชั่วโมงคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน
กลับเมนูหลัก
 

:: คำสั่งในการเลือกเส้นทางการทำงาน
       คำสั่งที่ใช้ในการเลือกเส้นทางการทำงาน ทำให้เราสามารถเลือกเส้นทางการทำงานของโปรแกรมได้ตามเงื่อนไขที่อยู่ในโปรแกรม

       if …else…end if
       a. แบบมีเงื่อนไขเดียว

If <เงื่อนไข> then
     ' คำสั่งเงื่อนไขที่มีค่าเป็น True
End if

       b. หรือมีหลายเงื่อนไข

If <เงื่อนไข> then
     ' เงื่อนไขที่ 1 ที่มีค่าเป็น True
Elseif <เงื่อนไข> then
     ' เงื่อนไขที่ 2 ที่มีค่าเป็น True
Else

     ' เงื่อนไขทั้ง 2 เงื่อนไขที่มีค่าเป็น False
End if

       Select Case ตัวแปร
       a. เปรียบเทียบทีละค่า โดยสามารถเปรียบเทียบเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้

Case “Hello”
        MsgBox("พิมพ์Hello")
Dim x As Byte
        x = txtMessage.Text
Select Case x
        Case 10
             MsgBox("พิมพ์ 10")
        Case 20
             MsgBox("พิมพ์20")
        Case Else
             MsgBox("อื่นๆ")
End Select

       b. เปรียบเทียบโดยระบุเป็นปลายเปิดด้านใดด้านหนึ่ง

Case Is >= 100
        MsgBox("มากกว่าหรือเท่ากับ 100")

       c. เปรียบเทียบเป็นช่วง

Case 20 To 50
          MsgBox("อยู่ระหว่าง 20 ถึง 50")

       d. เปรียบเทียบสองค่า

Case 60,70
          MsgBox("เป็น 60 หรือ 70")

       e. เปรียบเทียบได้มากกว่าสองค่าแต่ไม่เป็นช่วง

Case 80,85,90 To 99
          MsgBox("เป็น 80 หรือ 85 หรือ 90 ถึง 99")

:: คำสั่งที่ใช้ในการทำงานซ้ำ
       การใช้คำสั่งการทำงานซ้ำจะใช้กับจำนวนครั้งที่แน่นอน หรือจนกว่าจะทำให้เงื่อนไขเป็นอย่างที่เราต้องการก็ได้

       For ... Next
       คำสั่ง For..Next ใช้ในการทำงานซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่แน่นอน

For <ชื่อตัวแปร> = <ค่าเริ่มต้น> To <ค่าสุดท้าย> [Step <ค่าที่เพิ่มขึ้นของตัวแปร>]
     ' ชุดคำสั่ง
     [Exit For]
Next <ชื่อตัวแปร>

       Loop For

เพิ่มค่าทีละหนึ่ง
Dim x as Integer
For x = 0 to 10
          ……
Next
หรือเพิ่มค่ามากกว่าหนึ่ง
For x = 0 to 10 step 2 ‘ เป็นการเพิ่มค่าทีละ 2 ดังนั้น ค่า x คือ 0,2,4,6,8,10
          ……
Next
หรือลดค่าลง
For x = 10 to 0 step -1 ‘ ลดค่าทีละหนึ่ง ดังนั้น ค่า x คือ 10,9,8,…,0
          ……
Next

       Loop Do…While

ทำงานอย่างน้อยหนึ่งรอบก่อนถึงจะตรวจสอบเงื่อนไข
Dim x As byte
Do
      Msgbox (x)
      X = x+1
Loop While x < 10 ‘ตรวจสอบค่า x ว่ามากกว่า 10 หรือไม่ ถ้าไม่ ให้ทำใน Loop
หรือให้ทำการตรวจสอบเงื่อนไขค่า x ก่อนถึงค่อยทำงาน
Dim x As byte
Do While x < 10
      Msgbox (x)
      X = x+1
Loop

       Loop Do…Until

Dim x As byte
Do
      Msgbox (x)
      X = X + 1 ‘ค่า x คือ 1 ถึง 10
Loop Until x > 10
หรือตรวจสอบเงื่อนไขก่อน
Dim x As byte
Do Until x > 10
      Msgbox (x)
      X = X + 1 ‘ค่า x คือ 1 ถึง 10
Loop
สิ่งที่เพิ่มใหม่ใน Visual Basic
While x < 10
      Msgbox (x)
      X = X +1
End While
 

 

กลับเมนูหลัก