ประวัติผู้ดูแลเว็บไซต์มหาหมอดูดอทคอม (Webmaster) - ประวัติมหาแซม


| หน้าหลักประวัติผู้ดูแลเว็บไซต์ | ภาพในอดีต | ภาพในปัจจุบัน | รายละเอียด ประวัติและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ | กิจกรรมมหาแซม | แสดงความคิดเห็น |


เพิ่มเพื่อน

หรือแอดเพื่อนใน Line@  id  @mahasam เพื่อคุยสดๆ


รูปพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดที่ลูกเคารพบูชา (คุณพ่อทองศรี คุณแม่สำเภา   สิงห์บรบือ)
 

ประวัติเล็กๆ ของปุถุชน คนบ้านนอก (มหาแซม)
        เกิดเกิดจากท้องไร่ท้องนา บ้านนอก อยู่กลางป่าที่กันดาร ไม่เคยใฝ่ฝันอยากดีอยากเด่นหรืออยากเป็นอะไร ที่เกินตัว เคยเป็นเด็กเลี้ยงควาย เคยทำไร่ไถนา ปลูกมัน ปลูกอ้อย ทำงานตากแดดทั้งวัน จิตใจใฝ่ไปทางธรรม อ่อนโยน ใจดีมีเมตตา ทำอะไรทำจริง ชอบศึกษาธรรมะ ต่อมาบวชเป็นสามเณร แล้วออกเดินธุดงค์ ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์

        จากนั้นพระอาจารย์ก็ส่งไปศึกษาฝ่ายปริยัติ คือเรียนนักธรรมและภาษาบาลี จนสอบได้
นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 3 ประโยค แล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ฉายาว่า "สุขเมธี" (ตั้งเอง) อุปสมบทที่วัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (บ้านเกิด)

        ระหว่างที่เรียนพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลีก็ออกปฏิบัติ (ตามป่าเขา) ตามโอกาสและเวลาจะอำนวย  จนเข้าใจหลักการปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนา (จากการปฏิบัติจริง).....ต่อมาสอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค (สนามสอบวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร)
จบพุทธศาสตรบัณฑิต (มจร) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

      ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สัตว์โลกทุกตัวตนล้วนเกิดมาแต่กรรม กรรมชักหรือบันดาลนำให้เป็นไป (กมฺมุนา วตฺตตี โลโก) ความสุขที่แท้จริงคือความสงบ (ใจ)........


ประวัติการศึกษาและลำดับชีวิตเล็กๆ
        - ปี พ.ศ. 2516-2522 (อายุ 1-6 ปี) เกิดเป็นเด็กบ้านป่า (ป่าจิก ป่าแดง ป่ากุง) อายุช่วงนี้เป็นเด็กที่ไม่รู้จักอะไรเลย เล่นฝุ่นตัวมอมแมม ไม่รู้จักเิงิน มีครั้งหนึ่ง หลวงอามาที่บ้าน (บ้านอยู่ที่นากลางป่า) เอาเงินเหรียญหนึ่ง 1 บาท ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจึงเอาไปหมกขี้เถ้า (นึกมันเป็นของกินได้ เช่น หัวเผือก หัวมัน...)
        - ปี พ.ศ. 2523-2528 (อายุ 7-12 ปี) เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (จบ ป.6 พ.ศ. 2529) ที่โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
        - ปี พ.ศ. 2529-2533 (อายุ 13-17 ปี) เป็นเด็กเลี้ยงควาย ทำไร่ ทำนา หลังจบ ป.6 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อมัธยมเพราะครอบครัวยากจนไม่มีเงินส่งเรียน จึงช่วยพ่อแม่ทำไร่ ทำนา ช่วงนี้ได้ศึกษาธรรมะ (อ่านหนังสือ ท่องบทสวด) จนจิตใจฝ่ายไปทางธรรม เพราะพ่อชอบเข้าวัดและมีหนังสือธรรมะหลายเล่ม จึงได้ศึกษาธรรมะ และฝึกท่องบทสวด จนสามารถท่องบทสวดในมนต์พิธีได้ทั้งหมด
        - ปี พ.ศ. 2534-2535 (อายุ 18-19) บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 18 ปี จึงตัดสินใจสละเพศคฤหัสถ์ โดยก่อนที่จะบวชนั้นได้ทำงาน (ทำไร่ของตัวเอง) เป็นครั้งสุดท้าย ขายมันสำปะหลังตอนนั้นได้ 1,200 บาท ไปซื้อชุดบริขาร (ผ้าจีวร สบง ฯลฯ บริขารของสามเณร) ด้วยตนเอง 
        - ปี พ.ศ. 2534-2535  เรียนปริยัติแผนกธรรมและบาลี จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี และชั้นโทตามลำดับ 
        - ปี พ.ศ. 2536  อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ฉายาว่า สุขเมธี แปลว่า ผู้มีปัญญาอันนำมาซึ่งความสุข ใน พ.ศ. 2536 นี้ สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 เรียนวัดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบวัดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในพรรษาแรกที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ท่องภิกขุพระปาฏิโมกข์ได้และสามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้
        - ปี พ.ศ. 2537  สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค   เรียนที่สำนักเรียนวัดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สนามสอบวัดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
        - ปี พ.ศ. 2538-2539  2 ปีนี้พักการเรียนบาลีประโยค 4 ไว้ เนื่องจากต้องรับหน้าที่เป็นครูสอนบาลีสำนักเรียนวัดสุวรรณุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
        - ปี พ.ศ. 2540
 สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 4 ประโยค  เรียนด้วยตนเองที่สำนักเรียนวัดสุวรรณุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี สนามสอบวัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี
        - ปี พ.ศ. 2541  สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 5 ประโยค  เรียนด้วยตนเองที่สำนักเรียนวัดลำดวน จ.หนองคาย สนามสอบวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤกษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
        - ปี พ.ศ. 2542  สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 6 ประโยค  เรียนด้วยตนเองที่สำนักเรียนวัดลำดวน จ.หนองคาย สนามสอบวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
        - ปี พ.ศ. 2543  สอบบาลีได้ เปรียญธรรม 7 ประโยค  เรียนด้วยตนเองที่สำนักเรียนวัดลำดวน จ.หนองคาย สนามสอบวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
        - ปี พ.ศ. 2544  จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
        - ปี พ.ศ. 2546  ลาสิกขาจากเพศบรรพชิต เป็นเพศคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
        - ปี พ.ศ. 2540-2550  เป็นอาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดหนองคาย
        - ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
ลาออกจากการสอนคอมพิวเตอร์มาเป็นคนสวน ทำไร่ ทำสวน ทำการเกษตรเล็กๆ น้อยๆ อยู่แบบพอเพียง อยู่แบบสันโดษ เรียบง่าย อิสรเสรี ทำงานแบบสบายๆ ไม่มีใครให้คุณและให้โทษ ไม่มีวันราชการ ไม่มีวันเสาร์ อาทิตย์   คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรม


ภาพในปี 2540 อยู่วัดลำดวน อ.เมือง จ.หนองคาย (พระมหาสุขี สุขเมธี)ภาพตอนเป็นวัยรุ่น (บ้านนอก) อายุ 16 ปี ในปี พ.ศ. 2532
ต่อมาปี 2534 บวชเป็นสามเณร
และเมื่ออายุครบ 20 ปี ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อเลยภาพตอนเป็นพระภิกษุ พระมหาสุขี สุขเมธี
น.ธ.เอก (นักธรรมชั้นเอก) ป.ธ.๗ (เปรียญธรรม ๗ ประโยค)
พธ.บ.(พุทธศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยมถ่ายกับนักเรียน ม.6/1 ตอนเป็นพระอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดศวัดศรีษะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


 

เป้าหมายชีวิตมหาแซม
 
 0-29 ปี  เกิด-เล่น-เรียน-ทำงาน
   30-40 ปี ทำงานหนัก  พอ 41 ปีหมดหนี้ทุกอย่างและไม่สร้างหนี้ขึ้นมาอีก
   41-50 ปี ทำงานเบา เก็บเงินไว้ตอนไม่มีกำลัง
   51-ตาย เสวยสุข ให้รางวัลชีวิตตัวเอง เตรียมตัวตาย

คติสอนตัวเองอยู่เสมอ
"อย่าประมาทหลงมัวเมากับชีวิตฆราส"
 


ภาพในปี 2538 ถ่ายคู่กับพระมหาธรรมวาทะ เพื่อนสหธรรมิก
 
ภาพถ่ายเก่าๆ ถ่ายกับแม่และน้องๆ อายุประมาณ 5-7 ปี (พ.ศ. 2521)
ผมใส่เสื้อสีแดงครับ

อดีต ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2550
     เป็นอาจารย์สอนประจำวิชาคอมพิวเตอร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
    
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     1167 ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร 042-411777

ปัจจุบัน
     ลาออกจากการสอนคอมพิวเตอร์มาเป็นคนสวน ทำไร่ ทำสวน ทำการเกษตรเล็กๆ น้อยๆ อยู่แบบพอเพียง อยู่แบบสันโดษ เรียบง่าย  คลิกที่นี่เพื่อดูรูป

ความถนัด
      ภาษามคธ (บาลี), พระไตรปิฎก, เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ทำเว็บไซต์, วิชาโหราศาสตร์ไทย (หมอดู)

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้
      ที่ถนัดมาก    HTML, ASP, ASP.NET, VB, VB.NET  
      พอใช้ได้แต่ไม่เก่ง    C, Pascal (รุ่นคลาสสิค)
      กำลังศึกษาอย่างจริงจัง    Java, Object C (for Dev. Android  iOS) ผลงานที่ภูมิใจ
     www.mahamodo.com , เว็บ มจร. หนองคาย  โปรแกรมมหาหมอดู PC, มหาหมอดู Pocket PC ,
มหาผูกดวง , มหาตั้งชื่อ
 
พุทธประวัติ , ท่องนรกสวรรค์ , SeeFile , ThaiKey


 คติประจำใจ

     ขอเพียงมีความขยัน ความฝันก็เป็นจริงได้
    
อตฺตโน โจทยตฺตานํ   จงเตือนตนด้วยตนเอง ติดต่อ/ที่อยู่/ที่ทำการเว็บไซต์

 
แผนที่การเดินทางมาที่ทำการเว็บไซต์
   - คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ ที่ตั้ง/ที่ทำการเว็บไซต์มหาหมอดูดอทคอม/ที่ทำงาน (office)
   - คลิกที่นี่เพื่อดูตำแหน่งหรือจุดพิกัดจากแผนที่ดาวเทียม Google Map พิกัดปัจจุบันคือ 17.192563, 104.519540


 ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/หรือธนาณัติ
   สุขี สิงห์บรบือ
   ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
 
 ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผมด้วยตนเอง  
   ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

   โทร : 08-9940-5715, 08-6234-4415, 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)   
  
FAX 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)

  
อีเมล์ :   computersam@hotmail.com 
                mahamodo1@yahoo.com
     เว็บไซต์ : www.mahamodo.com| arget="_blank" href="http://www.mahamodo.com/Profile/programmer_picture_monk.aspx"> คลิกที่นี่เพื่อดูภาพสมัยเป็นพระภิกษุ | คลิกที่นี่เพื่อภาพตอนเป็นฆราวาส (ปัจจุบัน) | กิจกรรมส่วนตัว |


 


นายสุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม) เว็บมาสเตอร์ มหาหมอดูดอทคอม

ภาพถ่ายเมื่อปี 2546 กับเพื่อนครูโรงเรียนบาลีสาธิตฯ


ภาพปี 2550 หลังลาออกจากครูมาอยู่ทำสวน ทำไร่ อยู่ป่า
ดำเนดำเนินชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการ สมณะ สันโดษ เรียบง่าย 

 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูกิจกรรมอื่นๆ มากมาย


ปี 2540-2550 เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดหนองคาย


ถ่ายกับคณะครู ปี 2546
ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร (ไปอบรม-สัมมนา)ถ่ายที่ห้องคอมพิวเตอร์ ปี 2548
ตอนย้ายห้องคอมพิวเตอร์ไปอาคารหลังใหม่

     
     


ทำการเกษตรเล็กๆ น้อยๆ ปลูกพืชผัก เช่น กล้วย ตะไคร้ ฯลฯ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]


เพาะเห็ดฟางกินและขายครับ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]


ประดิษฐ์รถไฟฟ้า 3 ล้อไม่ง้อน้ำมันไว้ใช้เองครับ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]

     
     

ประดิษฐ์รถไฟฟ้า 4 ล้อไม่ง้อน้ำมันอีกคันไว้ใช้เองครับ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]

ทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง พลังงานธรรมชาติไม่มีวันหมด
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]

ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้กินเองครับ
[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพและรายละเอียดกิจกรรมนี้]
     
     

ถั่วปลอดสารพิษปลอดภัย ปลูกเอง เก็บเอง กินเองครับ

ย้ายจาก จ.หนองคาย มาอยู่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม เป็นชาวนาครับ

ไปอยู่ที่ไหนก็กินข้าว ฉะนั้นต้องทำนาปลูกข้าวไม่กินเองไม่ต้องซื้อ
     
     

กำลังดำนาครับ ใช้เวลา 3 เดือนข้าวจึงจะออกรวงแก่และเก็บเกี่ยวได้

พอดำนาเสร็จไม่นาน ข้าวก็เขียวเต็มทุ่งนา รอเก็บเกี่ยว

นี่เป็นผลจากความเหน็ดเหนื่อยครับ พอได้เกี่ยวข้าวก็หายเหนื่อย
     
     

เหนื่อยกาย พักก็หายเหนื่อยได้ ความสุขอยู่ที่ใจ
ได้อยู่ในที่ที่ชอบ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ

ความสุขพื้นฐานที่สุดคือความสุขของครอบครัว
ในบ้านมีความสุข นอกบ้านก็มีความสุข ชีวิตมีความสุขทุกวัน

ความสุขอยู่ที่ความพอใจ พอเพียง พอมี พอกิน และรู้จักพอ
นี่เป็นครอบครัวเล็กๆ แต่มีความสุขใหญ่ ของผม
     
     

บางปีนาโดนน้ำท่วมข้าวจดมิด กว่าน้ำจะลดข้าวก็เน่าเสียหาย

จะทุกข์จะลำบากแค่ไหน ยังไงครอบครัวผมก็มีความสุขเท่าเดิม

ชีวิตนี้สั้นนัก อย่าแบกรับความทุกข์ไว้ ให้มีความสุขทุกวันจะดีกว่า
     
     
     
     
 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดูกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ของมหาแซม


ภาพที่ลงในหนังสือ "มองทะลุดวงไทย กับ 5 หมอดูชื่อดัง" และออก ท.ท.บ. ช่อง 5